Jak na údržbu sádrokartonu

V této sekci naleznete odpovědi na otázky týkající se – povrchové úpravy, zavěšování předmětů, běžné údržby a souhrn vytváření prasklin v sádrokartonových konstrukcích

Povrchové úpravy sádrokartonu

Před vlastní malbou je nezbytně nutné provádět penetraci. Doporučuje se provádět ji dvakrát, poprvé ředěný originální penetrační nátěr v poměru 1 : 1 a podruhé již penetrační nátěr neředěný. Tím se dostatečně sníží savost tmelu ve spárách a zamezí se vlasovým trhlinám v nátěru, vzniklým rychlou ztrátou vody s následným smrštěním. Stejnou příčinu má prokreslování míst po tmelení u finální povrchově upravené konstrukce, zvláště u stropů při ostrém světle. Je vhodné podotknout, že některé nátěrové materiály již penetraci obsahují.

Pro finální provedení povrchů je možno používat:

Nátěry – omyvatelné disperzní nátěry z umělých hmot, olejové barvy, olejové laky, matové laky, akrylátové barvy, polymerové barvy, polyuretanové barvy, epoxidové barvy. Vždy je nutno akceptovat doporučení výrobce barvy či laku.
Omítky – umělé omítky, válečkové, strukturální apod. Vždy je nutno akceptovat doporučení výrobce omítky.
Tapety – papírové, textilní či z umělých hmot. Vždy je nutno akceptovat doporučení výrobce tapet.
Keramické obklady – všechny typy mohou být lepeny příslušnými lepidly.

Sádrokartonové desky, které jsou delší dobu vystaveny slunečnímu záření, mohou v těchto exponovaných místech žloutnout. Odstranění tohoto negativního efektu je možné tím, že se tato exponovaná místa min. dvakrát natřou základovým nátěrem.

Je zakázáno používat všechny prvky obsahující vápno, vodní sklo, silikáty.
Po tmelení se nesmí v místnosti pracovat s horkým asfaltem.

Zavěšování předmětů

Pro zavěšování předmětů je možno použít několik druhů hmoždinek či hřebů, např.: plastová zkrutná, křidélková či závitová , kovová roztahovací či sklopná, klasické hřeby apod. . Je třeba dbát na dodržení maximálních hmotností zavěšovaných břemen daného systému.

Běžná údržba a opravy

Pro zajištění stálosti sádrokartonových konstrukcí je třeba zabezpečovat dokonalou cirkulaci vzduchu, vytápění a větrání místnosti ( TEPELNÁ POHODA MÍSTNOSTI ). Dále by nemělo docházet k velkým rozdílům teplot v místnosti. Nedodržováním těchto zásad může dojít k prasklinám, vlhnutí či tvoření plísní v konstrukci.

Zejména u půdních vestaveb a úprav podkrovních prostor je nutné zajistit dostatečný ohřev prostoru a vhodným umístěním otopných těles docílit kvalitní cirkulaci vzduchu, zvláště v místech, kde dochází z konstrukčních důvodů k oslabení tepelné izolace ( střešní okna, boky vikýřů, …). V místech, kde nelze dokonale zajistit pohodu místnosti, se nedoporučuje umisťovat provozy, kde dochází ke vzniku vlhkosti a par ( koupelny, kuchyně, prádelny, sušení prádla apod.)

Odstranění plísní

Plísně odstraníme pomocí odstraňovače plísní ( např. Knauf Schimmel-Vernichter, Savo, apod. ). Je nutné se držet pokynů výrobce.

Výskyt a opravy prasklin

Vzhledem k principu SDK konstrukcí může docházet k tvorbě trhlin a prasklin, zejména vlivem dotvarování, vyzrávání a vysychání okolních konstrukcí a celých staveb. Tyto praskliny nemusí mít vliv na funkčnost SDK konstrukcí, jde většinou o estetické závady.

Veškeré opravy se doporučuje provádět po vyloučení objemových, teplotních či vlhkostních změn v objektu.
Zejména u půdních vestaveb a úprav podkrovních prostor je vhodné vyčkat 1 až 2 roky a poté provést opravy prasklin i s ohledem na plánovanou obnovu maleb v prostorách.

Drobné praskliny
obvodové části (rohy): odstranění stávajících akrylových tmelů, aplikace nového akrylového tmelu
vlasové trhliny v ploše: přetmelení vhodným tmelem se překryjí při další malbě

Praskliny menšího rozsahu
Především v rozích – odstranění akrylového či sádrového tmelu
aplikace papírové separační pásky
nové vytmelení sádrovým tmelem
odříznutí papírové separační pásky
vytmelení rohu akrylovým tmelem
plochy : proříznutí praskliny do tvaru V
zabroušení trhajícího se papíru sádrokartonových desek
vytmelení vhodným tmelem ( možno použít výztužnou pásku)

Praskliny většího rozsahu
Především zjistit důvod vzniku prasklin, příčiny mohou být z důvodu statických změn (pak je třeba nejdříve odstranit tuto příčinu), při neodborném zásahu do již hotových sádrokartonových konstrukcí, případně nesprávně provedených sádrokartonových konstrukcí). Lépe konzultovat problém s odborně způsobilou (certifikovanou) osobou .

Souhrn příčin vytváření prasklin v sádrokartonových konstrukcích

Z technologické nekázně

špatné provázání desek
použití nevhodných či prošlých tmelů
nepoužití předepsaných pásek(bandáží)
špatné proříznutí u řezaných hran(nedost.množství tmelu)
špatné či žádné dilatace SDK
špatné dodržení roztečí závěsů či rastru
použití tzv. plošného styku

Z vnějších vlivů

objemové či geometrické změny na stavbě – vlhkost, tepelné změny
statické změny v objektu – praskliny ve zdivu…
dodatečné provádění bouracích prací na okolních konstrukcích, vibrační práce na terénních úpravách apod.
nadměrné dodatečné vyřezávání otvorů do SDK
špatně provedená penetrace
dodatečné provádění omítek k sádrokartonovým konstrukcím
přestřižením profilů (např. při MTŽ instalací)
nadměrný průhyb nosných konstrukcí provozem

21 září, 2018